Header Ads

İlmihâl öğrenmek her Müslümana farzdır

İlmihâl öğrenmek her Müslümana farzdır
İlmihâl öğrenmek her Müslümana farzdır

İlmihâl öğrenmek her Müslümana farzdır

Ehl-i sünnet mezhebini ve îtikâdını ehlinden öğrenip inandıktan sonra, kötü huy ve ahlâklardan sakınacak, güzel ahlâk ile ahlâklanacak kadar ilim sahibi olmak, erkek, kadın bütün Müslümanlara lazımdır.
Her Müslüman, çoluk çocuğuna ve eşine ilmihâlini öğretip, onları dine uymayan şeylerden korumalıdır. Emri altında bulunanlara da ilmihâllerini öğretip, onları korumalıdır. Önce ehl-i sünnet îtikâdını, inancını, sonra amel bilgilerini, sonra ahlâk ilmini, daha sonra da alış­veriş vb. muâmelât bilgilerini öğretmelidir. Bu bilgilere "İlmihâl" denir. Bunları bilmek herkese farz-ı ayındır.

Çocukları daha küçükken sünnet ettirmeli, ehl-i sün­net îtikâdını; inancını ve Kur'ân-ı Kerîm okumasını öğ­retmelidir. Çocuğa üzerine farz olan amellerin farzlarını ve vâciblerini yerine getirecek ve haramlardan sakına­cak kadar ilim öğretmek farzdır. Meselâ abdest, namaz, oruç, -zengin ise- zekât ve hac bilgilerinin öğretilmesi farzdır. Bundan sonra geçimini temin edeceği bir iş, bir sanat öğretmelidir.
Bir sanatla uğraşıyorsa, mesleğinde harâma düşme­yecek kadar ilim öğrenmesi farzdır. Alışveriş bilgilerini öğrenmek gibi. Çünkü bir kimse, bu bilgileri öğrenme­den alışveriş ve ticâret yaparsa, şüphesiz harâma düş­me tehlikesi vardır.

Eğer bir şey farz veya harâm ise onun ilmini öğren­mek farzdır.

Eğer vâcib veya kerâhet-i tahrîmiye ile mekruh ise onun ilmini öğrenmek vâcibdir.
Eğer sünnet veya kerâhet-i tenzîhiye ile mekrûh ise onun ilmini öğrenmek sünnettir.
Müstehab ise onun ilmi de müstehabdır. Mübâh ise ilmini öğrenmek de mübâh olur.
ilmi ile amel eden âlimlerin meclisinde bulunmalıdır.

Ebû Hüreyre (r.a.) buyurdu ki: "Bir saat ilim meclisin­de bulunup, dînimde lâzım olanları öğrenmem, bana Kadir Gecesi'ni ihyâ etmekten daha sevimlidir."

Blogger tarafından desteklenmektedir.